Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 19 juni 2022.

 

Allmänt
Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Tryggleg i Sverige AB, org.nr. 556419–0261, med adress Box 1276, 181 24 Lidingö (”Tryggleg”), och dig som användare av Trygglegs tjänster (”Tjänsten”) i egenskap av användare (”Användare”). Tryggleg tillhandahållet en plattform för hälso- och sjukvården som ger åtkomst till enkla svar, och möjlighet att ställa frågor.

Användarregistrering
För att kunna använda Tjänsten måste Användaren skapa ett användarkonto och betala det pris som gäller för Användarens valda abonnemang. I samband med att Användaren först använder Tjänsten, skapas ett användarkonto. Därefter kan användare logga in med hjälp av användarnamn och lösenord. Nyttjandet gäller en person per konto. Det är inte tillåtet att använda ett användarkonto för flera individer eller vårdgivare. En vårdgivare kan köpa ett paket innehållandes flera användarkonton.

Trygglegs ansvar
Tryggleg arbetar intensivt med att de frågor och svar som finns i databanken med frågor (”Databasen”) är uppdaterade. Tryggleg garanterar dock inte frågornas korrekthet vid var given tidpunkt. Databasen kan användas som en bas för det juridiska arbetet men Tryggleg rekommenderar att kontakt tas med en jurist.

Tryggleg kan inte garantera att Tjänsten tekniskt kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheten för Användaren att använda Tjänsten. Tryggleg ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, te, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat följer av lag. Tryggleg är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Trygglegs sida.

Tryggleg kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.

Användarens ansvar

  • Användaren ansvarar för att endast använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor, och inte ensamt eller tillsammans med andra agera på ett sätt som kan skada Tryggleg;
  • Att de kontaktuppgifter Användaren lämnat till Tryggleg är aktuella och uppdatera kontaktuppgifterna vid förändring av dessa;
  • Endast använda ett användarkonto per person och inte ge någon annan person tillgång till dina inloggningsuppgifter eller på annat sätt ge åtkomst till Användarens inloggning till Tryggleg;
  • Omgående kontakta Trygglegs support om Användaren misstänker eller borde misstänka att fler än en person använder samma inloggningskonto, att annan person fått tillgång till Användarens inloggningsinformation eller på annat sätt till Användarens inloggning till Tjänsten;
  • Inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) Användaren inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iv) kopiera eller på annat sätt mångfaldiggöra eller på annat sätt dela information i Tjänsten (v) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (vi) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet Tryggleg eller tredje man.

Pris och betalning
Priser och avgifter för nyttjande av Tjänsten framgår gällande prislista som finns tillgänglig på www.tryggleg.se (”Hemsidan”). Priser och avgifter varierar beroende på vilket paket Användaren väljer. Betalning sker direkt via kort eller med faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Tryggleg förbehåller sig rätten att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta om inte betalning sker enligt Villkoren.

Avtalsperiod och uppsägning
Villkoren om Tjänsten gäller under avtalat tid enligt valt abonnemang. Uppsägning av avtal ska ske senast 30 dagar innan abonnemang går ut, annars förlängs avtalet ytterligare en abonnemangstid. Om du vill upphöra med att använda Tjänsten kan du vända dig till Tryggleg på info@tryggleg.se för borttagning av konto.

Force Majeure
Om Trygglegs fullgörande av dess åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Tryggleg inte kunnat råda över och vars följder Tryggleg heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig eller krigsfara, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Personuppgifter
Tryggleg behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår integritetspolicy som du alltid finner i uppdaterad version på vår hemsida, www.tryggleg.se. Integritetspolicyn innehåller information om Trygglegs personuppgiftsbehandling samt information om dina rättigheter.

Immateriella rättigheter
Äganderätt, upphovsrätt samt alla övriga immateriella rättigheter till Tjänsten och där publicerat material, Trygglegs varumärke samt allt övrigt material som tillhandahålls av Tryggleg till Användaren tillhör Tryggleg med ensamrätt. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av det material som finns i Tjänsten inkl. hemsidan (såsom men inte uteslutande material i frågebanken, integritetspolicyn m.m.) är förbjudet. Tryggleg förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid otillåten användning av Trygglegs immateriella rättigheter. Om immateriella rättigheter skulle uppkomma som ett resultat av Användarens användning av Tjänsten tillfaller dessa immateriella rättigheter Tryggleg med ensamrätt.

Villkorsändringar och överlåtelse
Tryggleg innehar en rätt att ensidigt ändra i dessa Villkor. Senaste versionen hittar du alltid på vår Hemsida. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot Användaren direkt och ersätter tidigare Villkor. Vid omfattande förändring av Villkoren kommer Tryggleg informera berörda Användare särskilt. Användaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter enligt dessa Villkor.

Tvist och tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvister med anledning av villkoren ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kontakt
Ifall du har frågor kopplat till innehållet i villkoren eller av annat skäl vill komma i kontakt med oss är du alltid varmt välkommen att maila oss på info@tryggleg.se