Patientens rättigheter

Om en patient spelar in ett vårdbesök som den har hos oss, vad kan vi göra? Är det inte olagligt att spela in?

En utgångspunkt är att olovlig inspelning av ljud, i sammanhang där allmänheten inte har tillgång och av en person som själv inte deltar i  samtalet, klassas som olovlig avlyssning, enligt 3 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700).  Huruvida inspelningen av specifikt vårdbesöket och liknande scenarion är godtagbara har Justitieombudsmannen (JO) tagit ställning till i ett … Läs mer

Läs mer...

Vilken rätt har en patient att få se vem som varit inne i dennes journaler, dvs. rätt till loggkontroll?

Rätten att få ta del av loggar, det vill säga få information om vem som har tagit del av ens journal, har till syfte att förstärka allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvårdens informationshantering (Prop. 2007/08:126, s. 150). Förtroendet förstärks om den enskilde får klar och tydlig information om vem som haft åtkomst till journaluppgifterna om … Läs mer

Läs mer...

Har en patient rätt till en second opinion och i sådant fall när?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Får en patient välja behandlingsmetod själv?

Om det finns flera möjliga behandlingsalternativ och samtliga alternativ står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet har patienten rätt att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Det följer av 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821) (PL). Observera dock att det inte är detsamma som att patienten får välja behandling helt fritt, utan … Läs mer

Läs mer...

Vem kan vara fast vårdkontakt

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Kan en patient överklaga Socialstyrelsens beslut om tillstånd till sterilisering?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

En patient kräver att vi ska radera journalanteckning som finns på henne. Vad får vi göra?

När en journal signerat så finns det olika sätt för en patient att få till en förändring i informationsinnehållet. Två av dessa: rättelse, 3 kap. 14 § 2 st. patientdatalagen (2008:355) (PDL) och avvikande mening, 3 kap. 8 § PDL, medför dock inte att informationen som korrigerats utplånats. Det enda sättet att få till detta … Läs mer

Läs mer...

En patient har kommit till oss och begärt sterilisering, kan vi neka patientens begäran?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Kan vi neka en patient vård?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

En patient har begärt ut sin journal, när måste vi lämna ut den?

Enligt 8 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) ska en journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne. Inom offentlig hälso- och sjukvård gäller offentlighetsprincipen och patientjournaler är allmänna handlingar. Utlämnande av allmänna handlingar ska enligt praxis ske skyndsamt. Oavsett … Läs mer

Läs mer...