Sekretess och tystnadsplikt

Om en patient spelar in ett vårdbesök som den har hos oss, vad kan vi göra? Är det inte olagligt att spela in?

En utgångspunkt är att olovlig inspelning av ljud, i sammanhang där allmänheten inte har tillgång och av en person som själv inte deltar i  samtalet, klassas som olovlig avlyssning, enligt 3 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700).  Huruvida inspelningen av specifikt vårdbesöket och liknande scenarion är godtagbara har Justitieombudsmannen (JO) tagit ställning till i ett … Läs mer

Läs mer...

Vilka lagar styr sekretess kring barn?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Får jag titta i min egen journal under arbetstid?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Hur länge är information i journaler sekretesskyddade? För alltid?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Jag har läst på lite om GDPR och inser att min arbetsgivare inte alls följer den lagstiftningen. Till exempel har jag flera kollegor som använder Zoom för att ha patientmöten, t.ex. om en patient är sjuk eller av annat skäl inte kan besöka oss. Jag har förstått att man inte får göra så. Hur ska jag gå tillväga? Jag oroar mig för patienternas integritet och säkerhet.

Om din arbetsgivare inte följer dataskyddsförordningen (GDPR) kan du som arbetstagare “visselblåsa” det till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan kontakta IMY via telefon, brev eller boka in ett personligt möte men IMY avråder från att använda e-post då det inte bedöms vara ett tillräckligt säker kontaktväg för den typen av information. När IMY har tagit emot … Läs mer

Läs mer...

Vad händer om jag råkat titta i en journal som inte tillhör mina patienter?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Försäkringskassan begär ut en patientjournal. Hur ska vi ställa oss till det?

I 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) finns en sekretessbrytande bestämmelse som säger att sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet om det är nödvändigt för att den mottagande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. I 110 kap. Socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om Försäkringskassans utredning av ärenden. Där framgår bland … Läs mer

Läs mer...

Vilken information kan vi lämna till närstående?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Polisen begär ut en journal för att utreda ett brott. Hur ska vi ställa oss till det?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...

Hur gör man en sekretessbedömning, sk. menprövning?

Detta innehåll är endast för medlemmar på hemsidan. Du kan enkelt bli medlem genom att registera dig för ett konto.
Bli medlem nu!
Redan medlem? Logga in här
Läs mer...