En patient kräver att vi ska radera journalanteckning som finns på henne. Vad får vi göra?

När en journal signerat så finns det olika sätt för en patient att få till en förändring i informationsinnehållet. Två av dessa: rättelse, 3 kap. 14 § 2 st. patientdatalagen (2008:355) (PDL) och avvikande mening, 3 kap. 8 § PDL, medför dock inte att informationen som korrigerats utplånats. Det enda sättet att få till detta är via ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om journalförstöring enligt 8 kap. 4 § PDL (jfr. 3 kap. 14 § 1 st. PDL).

Ansökan sker av patienten själv varför det lämpligaste för er är att hänvisa patienten till aktuell bestämmelse och IVO.

Lagstöd:

3 kap. 8 § patientdatalag (2008:355)
3 kap. 14 § patientdatalag (2008:355)
8 kap. 4 § patientdatalag (2008:355)