Under ett möte sa patienten att han inte ville att jag skulle föra journal på honom? Måste jag inte göra det. Är läkare.

Enligt 3 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355) (PDL) ska det vid vård av en patient föras patientjournal. Som tydligt framgår av lagen ska det föras journal. Läkare ingår i den yrkesgrupp som är skyldig att föra patientjournal, 3 kap. 1 § p. 1 PDL och 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Svaret är därför att ja, du har en skyldighet att föra en journal. Det finns omvänt ingen rättighet för patienten att styra om journal förs eller inte vid ett vårdmöte.

LAGSTÖD

3 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355).
4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).