Kan vem som helst vara verksamhetschef?

Lagstiftaren har i lagtexterna föreskrivit att verksamhetschefen ska vara ”någon”. Av detta följer att i princip vem som helst kan vara verksamhetschef. Dock måste det medicinska respektive odontologiska ledningsansvaret, som är en del av verksamhetschefens samlade ledningsansvar, alltid innehas av någon som tillhör personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal. Personkretsen regleras i 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659). I första hand omfattas all legitimerad personal. Det medicinska respektive odontologiska ledningsansvaret har koppling till det tillsynsansvar som vilar på IVO.

LAGSTÖD:

1 kap. 4 § patientsäkerhetslag (2010:659)
Inlagd i kategori: