Vilka skyldigheter har en verksamhetschef?

Vilka skyldigheter en verksamhetschef framgår av ett flertal olika lagar, förordningar och föreskrifter. En grundkälla till kunskap utgör 4 kap.1-5 §§ Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80, HSF).

En verksamhetschef ska bland annat:

 • Säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhets i vården tillgodoses (4 kap. 1 § HSF).
 • Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt (4 kap. 1 § HSF).
 • Verksamhetschefen ska ansvara för att:
  1. den som varit intagen på sjukhus på begäran avgiftsfritt får intyg om orsaken till intagningen och om tiden för intagningen och utskrivningen,
  2. överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas behöva god man eller förvaltare enligt föräldrabalken samt när ett förvaltaruppdrag bör upphöra,
  3. någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras,
  4. någon närstående omedelbart underrättas när en patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är farlig för någon annans personliga säkerhet eller sitt eget liv. Om patienten är farlig för en viss person ansvarar verksamhetschefen för att även denna person och, om det behövs, lämplig myndighet omedelbart underrättas. (4 kap. 3 § HSF)

 

Lagstöd:

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:40); 4 kap. 1-3 §§
Inlagd i kategori: ,