Vilken rätt har en patient att få se vem som varit inne i dennes journaler, dvs. rätt till loggkontroll?

Rätten att få ta del av loggar, det vill säga få information om vem som har tagit del av ens journal, har till syfte att förstärka allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvårdens informationshantering (Prop. 2007/08:126, s. 150). Förtroendet förstärks om den enskilde får klar och tydlig information om vem som haft åtkomst till journaluppgifterna om henne eller honom. Patientens rätt att ta del av sina journalloggar baseras på 8 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355) (PDL). I denna framgår att information måste lämnas till patienten om den elektroniska åtkomst och direktåtkomst som förekommit till uppgift om patient. Enligt 4 kap. 10 § HSLF-FS 2016:40  ska det i loggutdraget framgå från vilken vårdenhet åtkomsten tagits och vid vilken tidpunkt någon har tagit del av uppgifterna. Informationen ska vara utformas så att patienten kan bedöma om åtkosmten har varit befogad eller inte.

För vårdgivare i offentlig regi gäller utöver PDL och HSLF-FS 2016:40 även tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) vilket innebär att logglistor utgör allmäna handlingar. Det innebär att information om vem (komplett namn) som loggat in i journalerna också ska lämnas till patienten.

LAGSTÖD

Prop. 2007/08:126, s. 150
Patientdatalag (2008:355); 8 kap. 5 §
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40); 4 kap. 10 §
Inlagd i kategori: ,