Integritetspolicy

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 29 juni 2022.

 

Allmänt
Din personliga integritet är vår prioritet.  I vår integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi kan komma att behandla och för vilket syfte. Vi redogör även för vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter. I policyn redogör vi också vilka rättigheter du har och beskriver hur du ska gå tillväga för att göra dessa gällande.

Personuppgiftsansvarig
Denna integritetspolicy (”Policy”) gäller för den personuppgiftsbehandling där Tryggleg i Sverige AB, org.nr. 556419–0261, med adress Box 1276,  181 24 Lidingö (”Tryggleg”) utgör personuppgiftsansvarig.

Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med Tryggleg när du besöker vår webbplats eller använder någon av våra tjänster. Vår förhoppning är att denna policy ska ge dig svar på alla frågor du har kopplat till vår behandling av personuppgifter. Ifall du har frågor angående vår behandling av personuppgifter är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på info@tryggleg.se.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in information om dig som användare på tre olika sätt:

 • Information som du själv lämnar till oss i anledning av att du registrerar dig som användare av våra tjänster och när du använder våra tjänster.
 • Information som någon användare av våra tjänster lämnar till oss, t.ex. för att bjuda in dig som användare av vår tjänst.
 • Information som skapas automatiskt genom att du använder våra tjänster, t.ex. platsinformation, ip-nummer, aktiviteter, hur du använder våra tjänster, etc.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi och varför?
Tillhandahållande av tjänst

Tryggleg behandlar ditt förnamn, efternamn, e-postadress, mobilnummer och kontonummer för att kunna:

 • Behandla din registrering eller uppsägning av ditt användarkonto
 • Ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto och få del av tjänsten
 • Upprätthålla korrekt information om dig
 • Hantera dina betalningar
 • Hjälpa dig med supportärenden och förfrågningar kopplat till din användning av tjänsten
 • Leverera tjänsten till dig enligt våra allmänna villkor

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden ”Avtal” (Artikel 6.1 b dataskyddsförordningen, ”GDPR”) för att behandla dina personuppgifter i enlighet med våra användarvillkor, i syfte att tillhandahålla dig tjänsterna.

Supporttjänster
Tryggleg kan komma att kommunicera med dig gällande frågor och förfrågningar som du skickat in samt för att utreda klagomål. Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av personuppgifter. Tryggleg tillhandahåller support som en del av tjänsterna. Vi stödjer oss på den rättsliga grunden ”Avtal” (Artikel 6.1 b dataskyddsförordningen).

Marknadsföring
Tryggleg kan behandla vissa av dina personuppgifter för direktmarknadsföring via e-post, sms eller andra liknande kanaler för kommunikation om Tryggleg. Denna behandling inbegriper uppgifter om förnamn, efternamn, typ av verksamhet, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring sker med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR) som du alltid kan dra tillbaka när du vill i enlighet med avsnitt 9 nedan.

Förhindrande av missbruk av tjänst
Vi kan granska och analysera dina personuppgifter för att upptäcka, förhindra och åtgärda missbruk eller felaktigt användande av tjänst. Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker med stöd av avtalet 8Artikel 6.1 b i dataskyddförordningen).

Uppfyllande av rättsliga skyldigheter
Tryggleg kan komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lagar, förordningar, domar eller myndighetsbeslut. Vi behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att vi ska uppfylla de legala krav som uppställs på oss enligt legala krav. Behandlingen sker med stöd av en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c GDPR)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Tryggleg lagrar endast personuppgifter så länge det krävs för att uppfylla syftet enligt avsnitt 3 ovan. Personuppgifter som används för att tillhandahålla tjänsten sparas så länge du är registrerad som användare. När du inte längre är registrerad som användare gallras uppgifterna. Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas ifall samtycket återkallas.

Med vem delar vi dina personuppgifter?
Om ditt användarkonto är kopplat till en organisation så delar vi dina personuppgifter till sådan organisation, som är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Vi är då ett s.k. personuppgiftsbiträde till din kopplade organisation och behandlar personuppgifterna för dennes räkning.

Institutet för Medicinsk Rätt
I de fall du väljer att kontakta en jurist så delar vi dina personuppgifter med Institutet för Medicinsk Rätt (”IMR”). För den behandling som sker därefter hänvisar vi dig till IMR:s integritetspolicy.

IT-leverantörer
Vi delar också information med leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. IT-leverantörer, administratörer av domänen. Dessa är s.k. personuppgiftsbiträden och behandlar endast informationen på uppdrag av oss och enligt våra instruktioner.

Myndigheter
Vi kan behöva dela information med myndigheter eller andra aktörer för att uppfylla lagkrav eller myndighetsbeslut, exempelvis om det finns misstanke om allvarligt brott eller risk för personskada.

Utöver vad som sagts ovan delar vi inte dina uppgifter med tredje part utan ditt samtycke

Användning av cookies
För att möjliggöra förbättringar av våra tjänster och din upplevelse online använder vi oss av cookies. För mer information om vår användning av cookies, se vår cookie policy.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler).

Dina rättigheter
Dataskyddsförordningen ger den registrerade (den vars personuppgifter ett företag behandlar) ett antal rättigheter. Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte sådana personuppgifter behandlas, vilka som mottagit dina personuppgifter och dina rättigheter. Du har  också bland annat en rätt att i vissa situationer få dina personuppgifter raderade och få ett registerutdrag m.m. Nedan beskrivs dessa rättigheter mer noggrant. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via privacy@tryggleg.se.

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive ändamålet för behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Rätt till korrigering/rättelse: Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig kan du be oss om att rätta till dem.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara relevant om vi har felaktiga uppgifter om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat uppgifterna.
 • Rätt till radering / rätt att glömmas bort: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att tillmötesgå en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, vänligen notera att vi trots din begäran kan komma att fortsätta behandlingen av vissa uppgifter (såsom uppgifter som vi behöver behålla för att skydda våra rättsliga intressen eller som vi enligt lag är skyldiga att bevara).
 • Rätt att invända: I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet: Du kan även ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt accepterat och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss inte är nöjd med oss
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen inte tveka att kontakta oss via info@tryggleg.se.

Om du inte är nöjd med oss
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via info@tryggleg.se. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheteten som är tillsynsmyndighet i Sverige på imy@imy.se.