När får en medicinsk sekreterare ta del av en journal?

I 4 kap. patientdatalagen (2008:355) (PDL) finns grundläggande bestämmelser om så kallad inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet. I 4 kap. 1 § PDL anges att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Det är det senare fallet, “av annat skäl”, som utgör grunden för de medicinska sekreterarnas rätt att ta del av journaler. Medicinska sekreterare får alltså bara ta del av journaler när det behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Annan beredning till journaler kan utgöra dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken (1962:700).

LAGSTÖD:

4 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355).
4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355).
4 kap. 9 c § Brottsbalken (1962:700).

 

Inlagd i kategori: