En patient har begärt ut sin journal, när måste vi lämna ut den?

Enligt 8 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) ska en journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne.

Inom offentlig hälso- och sjukvård gäller offentlighetsprincipen och patientjournaler är allmänna handlingar. Utlämnande av allmänna handlingar ska enligt praxis ske skyndsamt. Oavsett om det gäller offentlig eller privat hälso- och sjukvård ska alltså en patients begäran om att få se sin journal hanteras snabbt.

LAGSTÖD

8 kap. 2 § Patientdatalagen (2008:355).